تبلیغات
وبلاگ همسفر سمیه چمانه - قوانین و حرمت ها
وبلاگ همسفر سمیه چمانه

با حرکت راه نمایان می شود

به نام خدا
فکر میکنم حرمت کنگره 60بیش از ده سال است که به صورت نوشتار درامده است ودر دونوبت ،یک بار اول جلسه ویک بار آخر جلسه خوانده میشود که این موضوع با اهمیت بودن این حرمت ها را نشان می  دهد .در همه جای دنیا همه ی سازمان ها دارای قوانین خاصی می باشند اعضای ان ملزم به رعایت آن می باشند .کنگره نیز یک سری قوانین وحرمت ها را در راستای اهداف خود مشخص نموده که هر فرد با ورود به ان باید از این قوانین پیروی نماید .در قسمتی از این قوانین گفته شده است که هرگونه ارتباط فامیلی وکاری در کنگره ممنوع است.
 
در این قسمت تاکید بیشتری برای عزیزان سفر اول می باشد .دوستانی که به کنگره می آیند تخریب های متفاوت وزیادی دارند و دارای تفکرات مختلفی هستند واین ارتباط حتی اگر تلفنی باشد باعث آسیب می شود در حالی که می خواهند به یکدیگر کمک کنند ولی چون با تخریب های هم آشنا شده اند به مصرف خود می افزایند وبه نوعی از مسیر درمان دور م می شوند .همین طور رابطه مالی ممکن است ضرر وزیان کارها را از چشم یکدیگر ببینند و همین باعث شود از کنگره دور شوند وبه هدف اصلی خود که درمان است نرسند.
نوشته شده در دوشنبه 19 تیر 1396 ساعت 03:43 ب.ظ توسط همسفر رقیه فرس آبادی نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : idealweb
قدرت گرفته از : mihanblog