تبلیغات
وبلاگ همسفر سمیه چمانه - خلاصه گزارش عملکرد لژیون روز دوشنبه 96/4/26 واد ی یازدهم
وبلاگ همسفر سمیه چمانه

با حرکت راه نمایان می شود

این واد ی امید و قوت قلب زیبایی را به ما القأ میکند که چشمه های جوشان و رودهای خروشان همه به بحر و اقیانوس می رسند

ابتدا جلسه به مشارکت گذاشته شد 
.همسفر الهام:خداوند وقتی به شیطان  دستور داد که به انسان سجده کند او سرپیچی کرد زیرا می خواست ثابت کند که از انسان بالا تر است ،پس یاران خود را گرد هم جمع کرد وبه انها گفت که به انسان یک ویژگی داده شده است که اختیار نام دارد .پس باید از راه القا والهام  اورا از مسیر خود خارج کنیم . ونیروهای منفی هیچ گاه انسان را نمی توانند مجبور به انجام کاری کنند ولی ازآنجاکه انسان فراموش کاروناسپاس است عده کثیری به سمت ماکشیده مشوند.درجهان فیزیکی مامادیات خیلی مهم است ولی نباید تمام زندگی مارادربربگیرد.ازقوانین سرپیچی کردن انسان راازتعادل خارج میکند واورابه سمت تاریکیهامیبردواینکه بخواهیم ازتاریکیهاخارج شویم کاری است سخت وطاقت فرسا.در این وادی در مورد خمر صحبت شده است ،خمرچیزی است که روی تفکرات ماپوشش ایجادمیکند که ازطریق مشروبات الکلی وموادمخدروهمچنین اندیشه های منفی درخمرماتخریب ایجادمیشود. خیلی هامیگویندچرااز روزاول نیروهای منفی خلق شدند؟چون نیروهای مثبت ومنفی مکمل یکدیگرهستندونیروهای منفی درهمه جاوجودداردواین خودماهستیم که باوجوداختیارمشخص میکنیم که بطرف ضدارزشهابرویم یاارزشها...بهشت وجهنم دردنیاجاری است وباکارهای ارزشی وضدارزشی آنهارابرای خوددرست میکنیم.اگربخواهیم ازراه ضدارزشهاجداشویم بصورت یکباره امکانپذیرنیست واین عمل بایدکم کم وذره ذره درتمامی ضدارزشها صورت گیرد.
 همسفرفاطمه فتحی:چشمه جوشان دو ویژگی دارد.اول:منبع داشته باشد.دوم:اینکه اختلاف سطح داشته باشد.انسان هم همینطوراست یکی منابع اطلاعاتی درست ودیگری سطح درون وبرون آن است.یعنی انرژی گرفتن وحرکت کردن ازکارهایی که انجام میدهیم واین باعث حال خوش است.انسان بامشغول بودن به آینده زمان حال رامیکشد وبااین کارآینده نیزازبین میرود.بایدقدرداشته هایمان مثل(سلامتی،خانواده وغیره)رابدانیم وشکرگذارخداوندباشیم که باعث حال خوش میشود.باخدمت کردن میتوان انرژی مثبت کسب کردواین انرژی ماندگاراست.چشمه های زلال وجاری دائمادرحال سیرآب کردن اطراف خودهستندانسان جاری نیزبایداینگونه باشدوباانفاق وبخشش خودرا زلال وجاری نگه دارد.سرراه رودخانه همیشه موانع سخت وجودداردولی رودجاری همه راطی میکندتابه هدف برسددرست مانندانسان که باتفکرات سالم مشکلات راحل نموده وبه هدف اصلی دست پیدامیکند
. همسفرسکینه:انسانهابادرنظرگرفتن قوانین الهی میتوانندکم کم ازراه ضدارزشهاخارج شوندوبااین روش دانایی خودراافزایش دهدتاکمتردچاراشتباه وصدمه شود.نیروهای منفی بصورت الهام والقاواردمیشوندوانسان راازمسیرخودخارج میکنند..
همسفرفاطمه محمدی:انرژی همواره درهستی وجودداردواین بستگی به ماداردکه چه انرژی راجذب کنیم مثبت یامنفی.خداوند سریع الحساب است وحساب کار مارا همان موقع به مامیدهدوآن حال خوش یاحال ناخوش موقع جذب انرژی ازکارهایی است که انجام میدهیم.
 همسفرسودابه ملازاده:به دلیل اختیاری که خداوند به انسان داده است هرکس بایدمسئولیت کارخودرابپذیرد.باانجام فرامین الهی انسان درصلح وآرامش زندگی میکند.دروادی یازدهم مبداومقصدمشخص شده است مبداهمان چشمه است ومقصداقیانوس که برای انسان نیزصدق میکند انسان بامشخص کردن مبداومقصدبایدتلاش کندتابه هدف اصلی خودبرسداگر همه ای وادیهارادرست انجام داده باشیم دروادی یازدهم قرارمیگیریم وجاری میشویم.
همسفر نسرین:درانسان خصوصیاتی است که میتواند آنرا تغییردهد.حرکت درتاریکیهاخیلی آهسته است بطوریکه که مامتوجه آن نمیشویم.تفاوت انسانهابه جهل ومراتب دانایی آنهاست.اگرحرکت نکنیم درراستای هدف ودرحفظ ونگهداری آن به غم واندوه دچارمیشویم.انسان موجودکمال گرایی است ودرهرمرحله میخواهدبه نقطه بالاتردست پیداکند.
 همسفررقیه:تمام وادیهانحوه ی چگونه زندگی کردن رابه ماآموزش میدهند.انسانهابخاطرجهل ونادانی که دارند دائمابرای خودمشکل ایجاد میکنند.ماهمواره بایدتلاش کنیم تابه حال خوش دست پیداکنیم وبرای رسیدن به هدف حرکت کنیم وبا بدست آوردن هدف کوشش کنیم که ازآن نگهداری کنیم چون صفت گذشته درانسان صادق نیست چون جاری است.گاهی دین مثل ماسک روی چهره هااست ونهایت سواستفاده ازآن دین میشود
.همسفرسمیه محمدی راد:لذت نبردن ازبعضی لذتها خودباعث کسب لذت وانرژی است مثل ماه رمضان یاانجام ندادن کارهای ضدارزش که درظاهرلذت فراوان دارد.انسان برای اینکه به چشمه جوشان تبدیل شودبایدحرکت همراه باتفکرسالم داشته باشد.دراین وادی انسانهای نادان درتاریکی هستندچون درتاریکی نمیتوانیم چیزی راتشخیص دهیم ولی بامشاهده نورمشخص میشود که چه چیزهایی وجوددارد که تمثیل انسان داناست....انسان وقتی درموضع قرارمیگیردخودش راگم میکند
سلام دوستان سمیه هستم همسفر: ابتدا شکر و سپاس خداوند را که به ما اذن داد تا یکبار دیگر در کنار هم باشیم و از یکدیگر بیاموزیم و مشارکتهای همه شما عزیزانم عالی بود و لذت بردم .
در پیام ابتدای واد ی گفته شده  وقتی روشنایی آبشن تاریکی بودمنظوراین است که تاریکی میخواهد نیالاید و از دل روشنایی متولد شود.همه موجودات دونیمه دارندنیمی تاریک و نیمی دیگر روشن واین قانون است وباتزکیه وپالایش میتوانیم نیمه روشن راگسترش دهیم ودرهستی هیچ چیزمطلق نیست وهنگامیکه از روشنایی  ها واردتاریکیها میشویم باسرعت بیشتری واردآن میشویم وخارج شدن ازآن خیلی سخت است. در این وادی یک نکته خیلی مهم ویژگی انسان است که اختیارنام داردوقتی بحث اختیارپیش می آیدماجرای انتخاب به میان می آیدواینجاست که نیروهای مثبت ومنفی به میان می آید تاانسان بتواندباتوجه به اختیارخودانتخاب کندکه کدام مسیرراطی نمایداهریمن بادوروش القاوالهام میتواندانسان راازمسیرخودخارج نماید القا درصورآشکارصورت میگیردوالهام درصورپنهان صورت میگیرد.
نکته بعدی قوانینی است که در وادیها است وثابت هستندوتغییرنمیکنند....شرط اینکه بتوانیم قوانین رااجرا کنیم این است که افراط وتفریط نکنیم ودرصراط مستقیم باشیم....انرژی خیلی مهم است ومانندپول توی کیف ماارزش دارد وخیلی مهم است که ازچه راهی بدست می آیدوحفظ کردن آن ازهمه مهمتراست وانسان اگرانرژی نداشته باشدنمیتواند جاری باشدواینکه جنس انرژی خیلی مهم است که خالص باشد.برای کسب انرژی خوب بایدذره ذره دانایی ودانش خودراافزایش دهیم.

نوشته شده در چهارشنبه 28 تیر 1396 ساعت 10:39 ب.ظ توسط همسفر سمیه چمانه نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : idealweb
قدرت گرفته از : mihanblog